Köra ett Script från en regel – Exempel

Problem:

Jag vill kunna köra ett script från en regel i Outlook

 

Lösning:

 

– Starta upp Outlook

– Klicka på Visual Basic Editor under Tools/Macros i menyn

– Dubbelklicka på ThisOutlookSession

– Kopiera scriptet nedan och klistra in det i fönstret som öppnades när du dubbelklickade på ThisOutlookSession

– Stäng Visual Basic Editorn och återgå till Outlook

– Gå in på Tools/Rules and Alerts

– Klicka på New Rule

– Välj Start from blank rule, se till att ”Check messages when they arrive” är iklickat och klicka ”Next”

– Klicka i ”From People or Distribution List”

– Klicka på “People or Distribution List”  I det under fönstret

– I fältet ”From” längst ned skriver du in adress som mailen kommer ifrån. Klicka sedan ”Next”.

– Bocka i ”Run a script”

– Klicka på “a script” i det under fönstret och välj ”Project1.ThisOutlookSession.Save_Gas_Matters_Attach” och klicka ”Ok” Klicka sedan Next

– Klicka Finish

 

Förutsättning för att ett Script skall fungera att köra från en regel:

 

A macro for use with a rule must be a Public Sub with a MailItem or MeetingItem argument, e.g.:

Public Sub SaveAttachmentsToFolder(objMail as MailItem)
    ‘ code to save attachments in the objMail message
End Sub

 

Exempel Script

 

Script för att automatiskt spara attachments

 

Sub Save_Gas_Matters_Attach(objMsg As MailItem)

Dim myItems, myItem, myAttachments, myAttachment As Object

Dim myOrt As String

Dim myOlApp As New Outlook.Application

myOrt = “C:” ‘destination folder

On Error GoTo ErrHandler

Set myItem = objMsg

Set myAttachments = myItem.Attachments

‘if there are some…

If myAttachments.Count > 0 Then

‘add remark to message text

myItem.Body = myItem.Body & vbCrLf & “Saved Attachment(s):” & vbCrLf

‘for all attachments do…

For i = 1 To myAttachments.Count

‘save them to destination

myAttachments(i).SaveAsFile myOrt & myAttachments(i).DisplayName

‘add name and destination to message text

myItem.Body = myItem.Body & “File: “ & myOrt & myAttachments(i).DisplayName & vbCrLf

Next i

End If

GoTo SkipErrorHandlingBit

ErrHandler:

‘ Error has occured, put a message in the email text.

myItem.Body = myItem.Body & vbCrLf & “File has not been saved!” & vbCrLf

SkipErrorHandlingBit:

‘save item without attachments

myItem.Save

‘free variables

Set myItem = Nothing

Set myAttachments = Nothing

End Sub

Sub Reportave()

Dim oApp As Application

Dim oNS As NameSpace

Dim oMsg As Object

Dim oAttachments As Outlook.Attachments

Dim lngCount As Single

Set oApp = New Outlook.Application

Set oNS = oApp.GetNamespace(“MAPI”)

Set oFolder = oNS.GetDefaultFolder(olFolderInbox)

For Each oMsg In
oFolder.Items

lngCount = oMsg.Attachments.Count

If lngCount > 0 Then

For i = lngCount To 1 Step -1

‘ Save attachment before deleting

tmpfile = oMsg.Attachments.Item(i)

tmpfile = “c:” & tmpfile

tmpsender = oMsg.SenderName

tmpmessage = MsgBox(“Guardando archivo “ & Trim(tmpfile) & “enviado por “ & tmpsender, vbOKOnly)

oMsg.Attachments.Item(i).SaveAsFile tmpfile

tmpmessage = MsgBox(“Eliminando adjunto “ & Trim(tmpfile), vbOKOnly)

oMsg.Attachments.Remove i

Next i

End If

Next

End Sub

Generating a new MAC address in VmWare GSX

Problem:

I accidentally told VmWare not to generate a new id for a copied virtual machine. When I try to start both the oliginal and the copy the network traffic doesn’t work since both of the machines have the same MAC adress.

Since the address is generated from the identifier it will generate the same MAC each time.

Solution:

Erase the following lines in .vmx file for the virtual machine.

uuid.location = “56 4d ef 90 5e ea 44 ce-4b 98 58 85 8d 6c d0 5f”
uuid.bios = “56 4d 2b 7b d8 44 e0 91-3c 4c 3e fc a6 a2 d2 e0”
ethernet0.generatedAddress = “00:0c:29:a2:d2:e0”
ethernet0.generatedAddressOffset = “0”

Use PIX as DHCP Server

:——————————————————Create DHCP Scope

dhcpd address [start address]-[edn address] inside

:——————————————————Create DNS Option

dhcpd dns [primary dns] [secondary dns]

:——————————————————Create domain Option

dhcpd domain domain.com

:——————————————————Create DNS Option Scope

dhcpd wins [primary wins] [secondary wins]

:——————————————————Set Lease time

dhcpd lease 3600

:——————————————————Set ping timeout for server when testing for free address

dhcpd ping_timeout 750

:——————————————————Enable DHCP on inside interface

dhcpd enable inside

Basic Config med DHCP WAN

:    Basic Cisco Config with DHCP WAN
:
:    By: Johan Persson
:    Date: 2005-01-04

:——————————————————change Duplexmode
interface ethernet0 100full
interface ethernet1 100full

nameif ethernet0 outside security0
nameif ethernet1 inside security100
fixup protocol dns maximum-length 512
fixup protocol ftp 21
fixup protocol h323 h225 1720
fixup protocol h323 ras 1718-1719
fixup protocol http 80
fixup protocol rsh 514
fixup protocol rtsp 554
fixup protocol sip 5060
fixup protocol sip udp 5060
fixup protocol skinny 2000
fixup protocol smtp 25
fixup protocol sqlnet 1521
fixup protocol tftp 69
pager lines 24
mtu outside 1500
mtu inside 1500
pdm history enable
arp timeout 14400

:——————————————————change enable password
enable password password                

:——————————————————change telnet password
passwd password                        

:——————————————————change hostname
hostname host                        

:——————————————————change domain
domain-name domain.com                

:——————————————————change ip address
ip address outside dhcp setroute
ip address inside 192.168.200.1 255.255.255.0

:——————————————————setup PAT for outgoing trafic

global (outside) 10 interface
nat (inside) 10 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0

Basic Config

:    Basic Cisco Config
:
:    By: Johan Persson
:    Date: 2005-01-04

:——————————————————change Duplexmode
interface ethernet0 100full
interface ethernet1 100full

nameif ethernet0 outside security0
nameif ethernet1 inside security100

fixup protocol dns maximum-length 512
fixup protocol ftp 21
fixup protocol h323 h225 1720
fixup protocol h323 ras 1718-1719
fixup protocol http 80
fixup protocol rsh 514
fixup protocol rtsp 554
fixup protocol sip 5060
fixup protocol sip udp 5060
fixup protocol skinny 2000
fixup protocol smtp 25
fixup protocol sqlnet 1521
fixup protocol tftp 69
pager lines 24
mtu outside 1500
mtu inside 1500
pdm history enable
arp timeout 14400

:——————————————————change enable password
enable password password                

:——————————————————change telnet password
passwd password                        

:——————————————————change hostname
hostname host                        

:——————————————————change domain
domain-name domain.com                

:——————————————————change ip address
ip address outside 10.0.105.200 255.255.0.0        
ip address inside 192.168.200.1 255.255.255.0

:——————————————————change global outside pool
global (outside) 1 10.0.105.10 interface            
nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0

:——————————————————change default gateway
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.10 1        

Min Blog…

Eftersom min stackars server packade ihop för ett tag sedan bestämde jag mig för att låna lite plats på Stisses server för att sätta upp en enkel ersättare tills att min server är tillbaka på fötterna igen. Jag konstaterade att en Blog förmodligen var det bästa valet eftersom jag inte skulle hinna knåpa ihop ASP sidorna för att få det att fungera.

Jag testade och kollade på en del olika mjukvaror för att hitt anågon som jag tyckte skulle fungera. Mina önskemål var som följer:

  • Enkel att hantera
  • Skulle inte kräva SQL server (eftersom detta inte fanns på servern)
  • Det skulle gå att lämna entires halvfärdiga utan att det syntes
  • Skulle inte kräva PHP eftersom jag inte har det minsta koll på det 🙂

De olika programvaror jag testade var. Tänkte jag skulle dela med mig av länkarna jag hittade:

Alla paketen var helt ok men den jag föll för var dasBlog…